Estudi podològic de la marxa

Estudi podològic i biomecànic de la marxa

La nostra motivació principal és entendre el comportament biomecànic del peu

El peu humà és un mecanisme complex amb un sistema d’amortiment i d’adaptació al terra que facilita el desplaçament del cos en les millors condicions biomecàniques. Però no hem d’oblidar que el peu és un element molt sensitiu que actua com a porta d’entrada dels estímuls del sentit gravitatori, que permeten monitorar l’equilibri estàtic i dinàmic del cos per corregir les sobrecàrregues pròpies de l’activitat.

Per aquest motiu, quan existeix algun dèficit o alteració que condiciona el desenvolupament normal de la marxa és el moment de prendre les mesures terapèutiques adients: una avaluació exhaustiva (morfològica, postural i funcional) del peu i del cos, mitjançant l’estudi podològic i biomecànic: una anàlisi biomecànica del gest esportiu i una exploració física podològica completa.


plataformapressions

Plataforma de pressions

Sistema informàtic d’anàlisi de la petjada plantar que ens permet quantificar amb precisió la distribució de les pressions podals en estàtica i dinàmica, i avaluar el grau de pronació i supinació, l’impacte del peu en la fase contacte amb el terra, l’impuls durant la fase de propulsió i la velocitat relativa del moviment del peu en cada fase de la marxa o del gest esportiu. Amb tots aquests elements recollim una sèrie de dades que ens orientaran cap a un diagnòstic podològic.

Aquest sistema està calibrat especialment per a l’avaluació de tot tipus d’activitats, ja sigui estar dempeus, córrer o caminar, i és una eina bàsica a l’hora de dissenyar els suports plantars idonis per a cada pacient.


Càmera de vídeo d’alta velocitat

Amb l’estudi videogràfic amb càmera de captura d’alta velocitat obtenim entre 120 i 1.000 imatges per segon, i, tenint en compte que quan caminem el peu contacta amb el terra un màxim de 0,8 segons, podem analitzar fins a 800 captures consecutives. Aquesta eina és essencial a l’hora d’avaluar i tractar les alteracions podals.


Compartir